img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1917444211699195&ev=PageView &noscript=1"/>

Regulamin

1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji w obiekcie (dalej: “Obiekt”).
 2. Ceny podane na stronie Obiektu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Transakcja jest zawierana w walucie PLN. Ceny podane w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczone po przybliżonym kursie.
 4. Umowa rezerwacji zawierana jest z firmą Karolina Pietruska TYZENHAUZ z numerem NIP: 6772210893, REGON: 356797920, ul. Filarecka 24/8, 30-110 Kraków.
 5. Zameldowanie i odbiór kluczy odbywają się zdalnie, klucze odbierane są ze specjalnego, dedykowanego miejsca, a wszelkie potrzebne informacje do zameldowania, takie jak adres apartamentu i kody do odbioru kluczy, zostają przesłane na 24h przed przyjazdem, po pobraniu pełnej kwoty rezerwacji.
 6. Zameldowanie możliwe jest od godziny 15:00, bez ograniczeń. Wymeldować należy się do godziny 11:00.
 7. Recepcja Tyzenhauz Apartments znajduje się pod adresem: św. Sebastiana 22, 31-049 Kraków.
 8. Tyzenhauz Apartments zastrzega sobie możliwość obciążenia karty gościa w wypadku szkód wyrządzonych podczas pobytu. Na poczet ewentualnych zniszczeń pobierany jest depozyt. Wysokość depozytu jest uzależniona od wysokości wartości rezerwacji, jednak nie mniejsza niż 200PLN. Depozyt pobierany jest w formie pre-autoryzacji karty i zwalniany do 7 dni od daty wymeldowania.
 9. W przypadku płatności przelewem również jest pobierany depozyt na takich samych zasad jak przy płatności kartą kredytową.
 10. Zakaz palenia (złamanie zasady grozi karą 500zł).
 11. Zakaz organizowania imprez.
 12. Akceptujemy zwierzęta, natomiast obowiązuje dodatkowa opłata.

 

2. Reklamacje

 1. Jeśli Klient w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronie internetowej Obiektu), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi (bezpośrednio w recepcji Obiektu, mailowo pod adresem apartamenty@tyzenhauz.com lub telefonicznie pod nr tel. +48 123 077 123 lub + 48 570 044 540).
 2. Czas rozpatrzenia złożonej reklamacji wynosi 14 dni.
 3. Ewentualny zwrot środków, w wyniku złożenia reklamacji, nastąpi w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany).

 

3. Anulowanie rezerwacji

 1. W przypadku anulacji rezerwacji należy się zgłosić do recepcji Obiektu telefonicznie lub mailowo.
 2. Bezpłatne odwołanie lub modyfikacja rezerwacji możliwe jest do 24 godzin przed przyjazdem. Po tym czasie gość zostanie obciążony całkowitym kosztem rezerwacji.

 

4. Dane osobowe

 1. W trakcie dokonywania rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Operatora.
 2. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Klient ma możliwość założenia konta użytkownika w systemie rezerwacji Operatora, dzięki któremu będzie mógł dokonywać rezerwacji także w innych obiektach korzystających z systemu Operatora, bez ponownego podawania swoich danych osobowych.
 3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.), Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dokument obowiązujący od 25/05/2018

Ten dokument opisuje zasady zbierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez TYZENHAUZ APARTMENTS. Podajemy te informacje realizując tym samym obowiązek nałożony na nas jako na Administratora danych osobowych w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. RODO.

 

     1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Karolina Pietruska prowadząca działalność gospodarczą Karolina Pietruska TYZENHAUZ, ul. Filarecka 24/8, 30-110 Kraków, NIP: 6772210893, REGON: 356797920, E-mail: booking@tyzenhauz.com, Telefon: +48 123 077 123 lub +48 570 044 540

 

     2. Źródło danych osobowych

Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które otrzymaliśmy od Ciebie

 • podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej www.tyzenhauz.com
 • przy wypełnianiu formularza kontaktowego na naszej stronie
 • przy meldunku
 • po skontaktowaniu się z nami za pośrednictwem e-maila albo naszego konta na Facebook’u

     3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane tylko w celach związanych ze świadczeniem naszych usług oraz w celu wywiązania się z ciążących na nas obowiązkach prawnych (głównie w celach podatkowych).

Przetwarzamy dane z następujących powodów, w oparciu o przepisy RODO:

(1)  jest to niezbędne do realizacji umowy, którą z Tobą zawieramy:

 • umożliwia dokonanie rezerwacji, zlecenie płatności, dokonanie tej płatności
 • umożliwia kontakt w sprawie przyjazdu i w innych sprawach związanych z Twoim pobytem w naszych mieszkaniach
 • umożliwia obsługę reklamacji oraz dochodzenia roszczeń
 • umożliwia wykonanie dodatkowych usług, które wykupiłeś (np. wycieczki)

(2) przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.  Nawet jeżeli otrzymujesz od nas paragon fiskalny, który nie zawiera Twoich danych musimy archiwizować i dokumentować nasze usługi  ze względu  na przepisy podatkowe

(3) jeżeli wyraziłeś zgodę, będziemy mogli przesyłać e-maile z informacjami o naszej ofercie

(4) ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes może zdarzyć się, że będziemy przetwarzać niezbędne dane w celu przekazania ich właścicielowi mieszkania, w którym będziesz przebywać,  z właścicielem wiąże nas umowa

 

    4. Pliki cookies

Korzystając z naszej strony internetowej, po wyrażeniu przez Ciebie zgody, automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta.  Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”).Polityka plików cookies znajduje się w osobnym pliku na naszej stronie.

   

    5. Jakie dane trzeba podać

Do dokonywania rezerwacji oraz do zawarcia z nami umowy potrzebne jest podanie następujących danych:

 • imię i nazwisko, adres, telefon lub e-mail
 • numer i seria dowodu tożsamości
 • przy dokonywaniu rezerwacji jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, w celu uzyskania faktury: imię i nazwisko, nazwa działalności, adres oraz numer NIP
 • dane związane z płatnością za usługi

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich podania niestety umowa między nami nie będzie mogła być zawarta. Wszystkie te dane będą przez nas przetwarzane. Może się zdarzyć, że przepisy prawa wymagać będą od nas uzyskania od Ciebie również innych danych osobowych – dla celów rachunkowych lub podatkowych. W takiej sytuacji udzielimy Ci odrębnej informacji.

 

   6. Jakie dane są przetwarzane

Będziemy przetwarzać te dane, które wskazane są w punkcie 6 a ponadto:

 • historię płatności i dane związane z jej wykonaniem (np. numer konta lub karty kredytowej)
 • dane związane z plikami cookie- jeżeli korzystasz z naszej strony przeczytaj Politykę cookies
 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

Masz prawo:

1)  dostępu do swoich danych

2) do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych:

– sprostowanie: jeżeli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne

– usunięcie: gdy dane nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, gdy zgoda na ich przetwarzanie zostanie wycofana, gdy sprzeciwisz się przetwarzaniu danych albo gdy będą one przetwarzane niezgodnie z prawem lub przepisy nakażą ich usunięcie

– ograniczenie przetwarzania: a) jeżeli dane będą nieprawidłowe to na okres sprawdzenia przez nas ich prawidłowości ich przetwarzanie może być ograniczone;  b|) jeżeli dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz żądał usunięcia ich, c) gdy nie będziemy już potrzebować twoich danych, ale Ty będziesz potrzebował ich do obrony lub dochodzenia roszczeń; d) w razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: do czasu wyjaśnienia czy podstawy przetwarzania danych przez nas są nadrzędne wobec powodów, dla których sprzeciwiłeś się przetwarzaniu danych

Są sytuacje, w których żądanie usunięcia danych nie może być zrealizowane – wynika to z przepisów podatkowych, które nakazują przechowywanie określonych dokumentów (w tym zawierających dane osobowe) przez określony czas.

3) do żądania przenoszenia danych, do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

– przeniesienie danych: można go żądać gdy przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody  albo umowy zawartej między nami lub gdy robimy to sposób zautomatyzowany

– sprzeciw: możesz go wnieść jeżeli masz ku temu uzasadnione podstawy lub ze względu na twoją sytuację a dane przetwarzane są na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu lub w celach statystycznych. Możesz też wnieść sprzeciw jeżeli dane wykorzystywane będą na potrzeby marketingu bezpośredniego i/lub są profilowane.

4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

5) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w odniesieniu do kwestii, wobec których była udzielona

W razie jakichkolwiek pytań związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz oczywiście skontaktować się z nami wysyłając e-maila na adres: booking@tyzenhauz.com

 

 7. Udostępnianie twoich danych osobowych

Udostępniamy dane tylko w związku z prowadzeniem naszej działalności i tylko w zakresie w jakim jest to konieczne:

 • podmiotom, które zapewniają usługi płatnicze (w tym płatności elektroniczne)
 • podmiotom organizującym wycieczki, które można wybrać przy rezerwacji (jeżeli wykupiłeś wycieczkę)
 • podmiotom zapewniającym informatyczną obsługę naszego systemu rezerwacji oraz systemu zarządzania mieszkaniami, poczty elektronicznej i dbającym o bezpieczeństwo naszego systemu komputerowego oraz firmie hostingowej
 • podmiotom, które zapewniają nam obsługę księgową (dane widoczne na fakturach i w naszych wyciągach bankowych) i prawną (tylko w razie pojawienia się problemu prawnego)

Nie udostępniamy danych żadnym podmiotom w celach marketingowych, handlowych, statystycznych.

 

   8. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania umowy a potem przez okres konieczny do realizacji  obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i przez okres, w którym możliwe byłoby dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy. Jeżeli anulowałeś rezerwację nie przechowujemy Twoich danych.

 

  9. Nie przekazujemy danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do międzynarodowych organizacji

 

  10. Automatyzacja przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. Nie będzie to wpływać istotnie na twoja sytuację i nie będzie wywoływać w stosunku do Ciebie żadnych skutków prawnych.

 

 

Ustalenia końcowe

Umowę rezerwacji uważa się za zawartą z chwilą wysłania na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenia rezerwacji.

Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych lub nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu.

Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość na podstawie art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

Obiekt ma prawo do wykonania usługi o podobnym standardzie w terminie określonym w rezerwacji, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa.

Zaznaczenie opcji „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin rezerwacji w obiekcie Tyzenhauz Apartments oraz warunki oferty” oznacza, iż Klient zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej oferty. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji online.